Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto dodací obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se těmito podmínkami právní vztah, který vznikl mezi objednatelem zboží (dále jen „objednatel“) a dodavatelem zboží – společností BOLA spol s.r.o., se sídlem Praha 10, Charkovská 399/16, PSČ 101 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2611, IČ 186 30 219, tel.: +420 257 310 358, e-mail: bola@bola.cz (dále jen „BOLA spol. s.r.o.“ nebo „dodavatel“), a to bez ohledu na skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi uzavřen. Specifikace dodávaného zboží (dále jen „dodávka“) je vymezena smlouvou, ať už v podobě dvoustranného písemného ujednání mezi stranami, jež je jako smlouva výslovně označeno, či v podobě písemné objednávky a jejího písemného potvrzení jako shodných projevů vůle o obsahu smlouvy. Objednatel je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Odesláním objednávky potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

2. Dodavatel výslovně upozorňuje spotřebitele a další objednatele na volbu práva České republiky jako rozhodného práva provedenou v čl. VIII. 1 těchto obchodních podmínek, když uvedená volba práva je provedena v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (dále jen „Nařízení Řím I“).

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

1. BOLA spol. s.r.o. sděluje:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, toto se netýká přeprava, poštovného a balného;

b) vyžaduje zaplacení a úhradu kupní ceny před převzetím dodávky objednatelem o, povinnost platit zálohu je stanovena v případech, kdy je tak výslovně sjednáno mezi smluvními stranami;

c) předmětem kupních smluv uzavíraných mezi dodavatelem a objednatelem nejsou opakovaná plnění a ani smlouvy uzavírané na dobu neurčitou;

d) spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Toto odstoupení je povinen spotřebitel zaslat na adresu sídla dodavatele nebo sdělit osobně v sídle dodavatele. Pro odstoupení může využít spotřebitel formulář, který je k dispozici na webových stránkách dodavatele;

e) v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

f) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit zasláním e-mailu dodavateli, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru;

g) uzavřená smlouva bude o dodavatele uložena a spotřebitel k ní má přístup, když o přístup ke smlouvě je nezbytné požádat dodavatele prostřednictvím elektronické pošty, písemně na adresu sídla nebo telefonicky;
h) smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce;

i) smlouva mezi objednatelem a dodavatelem se uzavírá tak, že objednatelem přijme návrh k uzavření smlouvy na webu dodavatele tím, že požadované zboží vloží do svého košíku. Dříve než objednatel závazně potvrdí svou objednávku, má objednatele právo upravovat a měnit druh zboží, počet zboží a způsob dopravy. Objednatel má možnost před definitivním potvrzením objednávky svou objednávku zrušit a rovněž zkontrolovat a měnit veškeré vstupní údaje, data a jiné informace vložené objednatelem do objednávky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky objednatelem a přijetím objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky je objednateli potvrzeno zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou spotřebitel uvedl;

j) ceny uvedené u zboží jsou konečné včetně všech daní a poplatků, tato cena nezahrnuje dopravu, balné nebo jiné služby související s dodávkou a doručením zboží objednateli, náklady na dodání mohou být dodatečně účtovány;

III. Práva objednatele z vadného plnění

1. Dodavatel odpovídá objednateli, že věc při převzetí nemá vady. Dodavatel zejména odpovídá objednateli za to, že 

a) dodaná věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které dodavatel popsal nebo které lze očekávat s ohledem na povahu zboží;

b) dodaná je v jakosti a provedení, vhodných pro účel patrný ze smlouvy a z popisu dodavatele, jinak pro účel, pro který se uvedená věc obvykle užívá;

c) věc je dodána v odpovídajícím množství, jakosti a provedení; 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to neplatí:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí objednatelem; nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

3. Právo z vadného plnění objednatel nenáleží, pokud objednatel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud objednatel vadu sám způsobil.

4. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Objednatel sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li dodavateli, že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si objednatel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. Práva vyplývající z nepodstatného porušení smlouvy jsou uvedena v bodu III.5 těchto všeobecných obchodních podmínek.

5. Nepodstatné porušení smlouvy

a) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

b) Dokud objednatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

c) Neodstraní-li dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu dodavatele.

6. Včasnost oznámení vady objednatelem

Neoznámil-li objednatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji objednatel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

 

IV. Ceny, platební podmínky

1. Cena je sjednána dohodou a uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která k ní bude připočtena dle příslušných právních předpisů. V ceně není zahrnuto případné dopravné, poštovné, balné, apod.

2. Cenu je objednavatel povinen dodavateli zaplatit na základě dodavatelem vystavené faktury – daňového dokladu zaslaného objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu tak, jak to plyne z příslušných právních předpisů. Splatnost faktury je stanovena ve zvláštní části těchto podmínek. Cena musí být zaplacena na bankovní účet dodavatele, přičemž na tento účet musí být připsána bez jakýkoli srážek a jakéhokoli jednostranného snížení či zadržení. Dluh objednatele je splněn okamžikem připsání předmětné částky na účet dodavatele.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky (včetně DPH) za každý započatý den prodlení. Úroky z prodlení mohou být objednateli dodavatelem vyúčtovány buď najednou po úhradě dlužné částky či zániku smlouvy, anebo dílčím způsobem za určité období trvání prodlení. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli vyúčtovanou výši úroků z prodlení nejpozději do 14 dnů od vystavení příslušného vyúčtování. Právo dodavatele na náhradu škody v plné výši není tímto dotčeno.

4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. Předání a převzetí dodávky

1. Objednatel je povinen řádně dodanou dodávku převzít. Pokud bude objednatel v prodlení s převzetím dodávky, je dodavatel oprávněn žádat po objednateli uhrazení všech nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením objednatele.

2. Dodavatel splní dodávku jejím předáním objednateli nebo dodáním příslušného zboží na dohodnuté místo v dohodnutém čase, a to i v případě, že se objednatel k převzetí dodávky nedostaví či toto převzetí neoprávněně odepře, anebo v případě, kdy neoprávněně odepře potvrdit předávací protokol. V takovém případě nemá dodavatel povinnost přikládat k faktuře předávací protokol, ačkoliv taková povinnost byla mezi stranami ve smlouvě sjednána: postačí pouze prohlášení dodavatele o příslušné skutečnosti uvedené v prvé větě tohoto odstavce.

3. Objednatel je povinen při převzetí předmět dodávky prohlédnout. Není-li to možné (nikoli však z důvodu na straně objednatele), je objednatel povinen zařídit prohlídku předmětu dodávky co nejdříve po předání.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dodávky, pokud dodávka vykazuje pouze drobné či nepodstatné vady, které nemají vliv na funkčnost dodávky.

5. Dodavatel je oprávněn uskutečnit dodávku poskytnutím vícero dílčích plnění. Objednatel je povinen zaplatit dílčí část ceny po splnění takové dílčí dodávky.

VI. Termín dodání

1. Plnění dodavatele je podmíněno tím, že objednatel není vůči němu v prodlení s žádnou platbou za zboží, jež bylo dodáno i na základě jiného smluvního vztahu uzavřeného mezi dodavatelem a objednatelem. Po dobu takového prodlení objednatele není dodavatel v prodlení s poskytnutím předmětné dodávky a sjednaný termín se prodlužuje o dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení objednatele.

2. Jeli sjednáno poskytnutí zálohové platby či zálohových plateb, není dodavatel povinen k dodání zboží před poskytnutím takové platby či plateb.

3. Není-li dodávka uskutečněna ve sjednaném termínu z důvodu existence okolností vyšší moci, jež nastala v období od počátku platnosti smlouvy do stanoveného termínu pro uskutečnění dodávky, tento termín pro uskutečnění dodávky se přiměřeně prodlužuje. Za okolnost vyšší moci se považuje taková překážka, která povinné straně brání v plnění, která nastala nezávisle na její vůli, u níž nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a která nevznikla teprve v době, kdy byla povinná strana v prodlení s plněním své povinnosti, a která nevznikla z hospodářských poměrů povinné strany. Za okolnost vyšší moci se považuje zejména přírodní katastrofa (např. povodeň, bouřka, nezvyklé horko, nezvyklá zima, nezvyklé sucho, tornádo, blizard, tropická bouře, hurikán, krupobití, sesuv půdy, sopečná erupce a její následky, závrt, lavina, zemětřesení a jeho následky, nezvyklé sluneční erupce, dopad vesmírného tělesa, apod.), válka, mobilizace, nepokoje a podobné události, dále pak stávky, výluka, průtahy či neudělení úředního povolení (zejména vývozního povolení ze strany příslušného orgánu v zemi výrobce), které je k uskutečnění dodávky nezbytné.

4. Dodavatel je oprávněn uskutečnit dodávku i před sjednaným termínem plnění: takové plnění se považuje za řádné a objednatel je povinen je převzít.

VII. Přechod vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

1. Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu dodávky úplným zaplacením kupní ceny. Předmět dodávky zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví dodavatele, tím nejsou dotčena ujednání o přechodu nebezpečí nahodilé zkázy věci na objednatele.

2. Nebezpečí škody na dodávce přechází na objednatele takto:

  • při dodávce zboží okamžikem převzetí dodávky(příp. dohodnuté dílčí dodávky) objednatelem, popř. jejím odesláním či předáním dopravci. Na žádost a náklady objednatele může však dodavatel zajistit pojištění dodávky proti běžným transportním rizikům

3. Dojde-li z důvodů na straně objednatele k prodlení převzetí dodávky, popř. prodlení jejího odeslání či předání dopravci, či ke zdržení zahájení či ukončení instalace, montáže či zkušebního provozu, přechází nebezpečí škody na dodávce na objednatele první den takového prodlení objednatele.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze v případech podstatného porušení smlouvy či v případech výslovně uvedených ve smlouvě nebo v těchto podmínkách či v případech výslovně uvedených v právních předpisech, nelze-li se od nich odchýlit. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí:

  • prodlení dodavatele s uskutečněním dodávky, jež je dodavatelem zaviněno a jež je delší než 30 dnů. Po uplynutí této lhůty objednatel neprodleně písemně vyrozumí dodavatele, zda trvá na uskutečnění dodávky. Trvá-li objednatel na jejím uskutečnění, může od smlouvy odstoupit teprve po marném uplynutí další lhůty v trvání 30 dnů po doručení předmětného písemného vyrozumění dodavateli,
  • prodlení objednatele se zaplacením fakturované částky, které je delší než 30 dnů.

3. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení projevu vůle obsahujícího odstoupení druhé smluvní straně, pokud:

  • bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany;
  • druhá smluvní strana zastavila své platby;
  • byl druhou smluvní stranou podán insolvenčnímu soudu návrh na vydání rozhodnutí o úpadku ohledně této druhé smluvní strany;
  • proti majetku druhé smluvní strany je vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí, a to déle než 60 dnů ode pověření soudního exekutora.

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že okolnost vyšší moci brání realizaci dodávky po dobu delší než 3 měsíce.

5. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy se objednatel vůči němu dostane do prodlení se splněním svých peněžitých závazků, které je delší než 30 dnů, a to bez ohledu na to, zda tyto peněžité závazky plynou ze smlouvy, od které je odstupováno, či ze smlouvy jiné nebo z jiného právního důvodu. V případě, že dodavatel od smlouvy neodstoupí, není v prodlení se splněním jakékoli povinnosti z takové smlouvy plynoucí, a to po dobu, dokud není příslušný peněžitý závazek objednatele v plné výši uhrazen.

IX. Dodržování právních předpisů

1. Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy, mimo jiné i v oblasti boje proti korupci, ochrany hospodářské soutěže, boje proti praní špinavých peněz, jakož i další právní předpisy trestního či správního práva.

2. Smluvní strany se zavazují netolerovat jakoukoliv formu korupce či úplatkářství, resp. se k nim jakýmkoliv způsobem nepropůjčit, včetně toho, že se zavazují netolerovat jakékoliv protizákonné nabídky plateb nebo podobných plnění veřejným činitelům (osobám působícím v orgánech veřejné moci či v jiných subjektech kontrolovanými orgány veřejné moci) sloužících k tomu, aby tyto osoby ovlivňovaly úřední výkon nebo zajistily neoprávněnou výhodu v souvislosti s podnikáním smluvní strany.

X. Rozhodné právo a řešení sporů 

1. Právní vztah smluvních stran, jakož i veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi objednatelem a společností BOLA spol. s.r.o. se řídí právem České republiky. Právem České republiky se rovněž řídí veškeré mimosmluvní nároky, práva a povinnosti smluvních stran, pokud mají svůj základ v uzavřeném smluvním vztahu mezi objednatelem a společností BOLA spol. s.r.o. Pokud smlouva nebo tyto podmínky neobsahují vlastní úpravu, řídí se práva a povinnosti stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Pokud je objednatel spotřebitel a má své obvyklé bydliště v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, není objednatel v důsledku volby práva České republiky jako práva rozhodného dle čl. X. 1 těchto podmínek zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země, v níž má spotřebitel své obvyklé bydliště. Ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Řím I zaměřuje společnost BOLA spol. s.r.o. svou podnikatelskou činnost na všechny členské státy Evropské unie, když své zboží dodává objednatelům do všech členských států Evropské unie.

3. Objednatel tímto informuje spotřebitele dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Tímto subjektem je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová stránka http://adr.coi.cz. 

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy či těchto podmínek neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení smlouvy či podmínek. Strany smlouvy jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke smlouvě, jímž bude příslušné neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému ekonomickému účelu.

2. Písemnou formou se ve smyslu těchto podmínek rozumí dokument vyhotovený buď a) v tištěné formě a zaslaný druhé smluvní straně na adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě 1) doručenou poštou nebo kurýrní službou či jakýmkoliv jiným způsobem, který umožňuje předání potvrzení o doručení zpět odesílateli, nebo 2) faxem na faxové číslo smluvní strany uvedené ve smlouvě s potvrzením o doručení, nebo b) v elektronické podobě a zaslaný elektronickou poštou.

3. Písemnost se považuje za doručenou třetí pracovní den poté, co byla zaslána některým ze způsobů uvedených v předchozím odstavci na příslušnou adresu (faxové číslo, elektronickou adresu) smluvní strany, a to i když adresát písemnost nepřevzal.

4. Vylučuje se použití § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a 3, § 1950 občanského zákoníku. 

5. Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou nejprve řešeny snahou o dohodu. Nedojde-li k ní, rozhodne spor příslušný soud nebo např. Česká obchodní inspekce.

6. Tyto podmínky tvoří spolu s dokumentem (faktura-daňový doklad), jehož jsou přílohou a přílohami tohoto dokumentu, úplnou smlouvu a nahrazují jakákoliv předchozí ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu tohoto smluvního vztahu.

7. Dodavatel je oprávněn postoupit smlouvu na jinou osobu.

8. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami

Zpět do obchodu